ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
egyéni utazás estén

 

A JADRAN HOLIDAYS Kft. (székhelye és levelezési címe: 1068 Budapest, Király u. 80. fsz. 11., Tel.: +36 1 780 5080, fax: +36 1 700 2830, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett cégjegyzék száma: 01-09-273044, adószáma: 25401484-2-42, BFKH utazásközvetítő engedély száma: U-001682.), mint vállalkozó (a továbbiakban: Utazási iroda) által értékesített - utazási csomagnak és utazási szolgáltatás együttesnek nem minősülő - utazási szolgáltatásokra a 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet és az alábbi Általános Szerződési Feltételek, illetve az Utazási Szerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.

 

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, LÉTREJÖTTE
1. Az utazási szerződést - annak valamennyi kikötésével együtt - a felek írásban kötelesek megkötni, amelynek egy példánya papíron vagy (ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták) más tartós adathordozón az Utas részére átadásra kerül.
Az Utas az utazási szerződés megkötését követően bekövetkezett lakcím, telefonszám és e-mail cím változásáról köteles az Utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő kárért minden felelősség és költség az Utast terheli. 
2. Az utazási szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, ha a szolgáltatást az Utas, az Általános Szerződési Feltételek írásbeli elfogadásával írásban megrendelte, a részvételi díj aktuális részét az Utazási iroda részére hiánytalanul és határidőre megfizette, valamint, ha a megrendelt szolgáltatásokat az Utazási iroda írásban visszaigazolta. Amennyiben az Utas a szolgáltatást az Utazási iroda valamely partner irodájában (utazásközvetítő útján) rendeli meg, az utazási szerződés - a fenti feltételeken túlmenően - akkor tekinthető létrejöttnek, amikor a részvételi díj az Utazási iroda számlájára beérkezett.
Amennyiben az Utazási iroda a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak abban az esetben jön létre, ha az Utazási iroda az Utast - jelentkezésének végleges elfogadásáról - írásban értesíti, a foglalást írásban visszaigazolja.
Az utas jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy fentiek bármelyikének elmaradása esetén az utazási szerződés nem jön létre, azzal kapcsolatosan az Utazási iroda az Utas felé semminemű felelősséggel nem tartozik.
3. Az Utazási iroda honlapján keresztül megrendelt szolgáltatások esetén az Utas internetes megrendelésével egyidejűleg magára és utastársaira vonatkozóan elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.
Az Utas az Utazási iroda által történő visszaigazolást követően a megrendelésétől kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek VI/1. pontjában, illetve az utazási szerződésben foglalt feltételekkel állhat el.
4. Az Utas jelen dokumentum aláírásával felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Utazási iroda által kiadott utazási ajánlatban, illetőleg tájékoztatójában, honlapján (a továbbiakban együttesen: utazási ajánlat) ismertetett, Általános Szerződési Feltételeket - teljes egészében megismerte, és melyeket magára, valamint utastársaira nézve kötelezőnek fogad el, ezt követően a tájékoztatás elmaradására vagy annak hiányosságára a továbbiakban nem hivatkozhat.


II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI
1. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdését megelőző 30. (harmincadik) napnál korábban kerül sor, úgy a szerződéskötéskor a részvételi díj 40 %-át kell előlegként megfizetni. Az Utazási iroda jogosult ennél nagyobb mértékű előleg megfizetését előírni az Utas részére, amennyiben a közreműködőkkel/szolgáltatókkal kötött szerződésében/megállapodásban foglaltak szigorúbb kötelezettséget rónak Utazási iroda számára. Legkésőbb az indulást megelőző 30. napon ki kell egyenlíteni a részvételi díj teljes összegének hátralékát (részvételi díj, illetve a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek) is, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján korábbi díjfizetésre van szükség.
2. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdését megelőző 30. napon belül kerül sor, a szerződéskötéssel egyidejűleg ki kell egyenlíteni a teljes részvételi díjat.
3. Az Utazási iroda a részvételi díj összegéből fennmaradó hátralékos összeg kifizetésére külön értesítést nem küld, a részvételi díj hátralékának határidőben történő megfizetésének bármely okból történő elmulasztása esetén, az Utazási iroda mentesül az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésének kötelezettsége alól, és az Utastól kártérítést követelhet.
4. Amennyiben az Utas vagy az utazásközvetítő az utazási szerződésben, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekben megjelölt bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget (az esedékes részvételi díjat) illetve a részvételi díj részletet nem fizeti meg, úgy az Utazási iroda póthatáridő megadása nélkül jogosult az utazási szerződéstől írásban tett egyoldalú nyilatkozatával elállni.

Az Utazási iroda jelen pontban foglalt elállása esetén az Utas kártérítés fizetésére köteles, amelyet az Utas az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 8 napon belül köteles az Utazási iroda részére megfizetni, illetve az Utazási iroda jogosult a kártérítési igényét a megfizetett részvételi díjból beszámítással rendezni.
Az Utas által fizetendő kártérítés mértéke a jelen általános utazási feltételek a VI/1. pontjában foglalt rendelkezések, illetve az utazási szerződésben rögzített feltételek szerint alkalmazandóak, azzal, hogy a kártérítés összegének megállapítása az Utazási iroda elállási nyilatkozata időpontjának figyelembevételével történik.
Amennyiben az előleg vagy a teljes részvételi díj (hátralék) megfizetésének kötelezettségét az Utas nem teljesíti, az Utazási iroda a megrendelést lemondottnak tekinti. Ez az Utas elállásának minősül, így az Utas köteles a VI/1. pontban meghatározott összegű bánatpénzt az Utazási iroda részére megfizetni.
5. Az Utazási iroda az Utas vagy az utazásközvetítő által történt teljes részvételi díj megfizetését követően az utazási dokumentumokat (pl. voucher, egyéb dokumentumok stb.) az Utasnak legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 10. napig megküldi. Az Utazási iroda folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszámát a részvételi jegy (voucher) tartalmazza.

III. RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMA ÉS VÁLTOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
1. Az Utazási iroda tájékoztatójában, honlapján közzétett szálláshelyek tartalmazzák a rendelhető szállást és ellátást, valamint az azzal kapcsolatban megrendelhető szolgáltatások adott időpontra és minőségre vonatkozó árát. Nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást, az útlevél, az esetleges vízum, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, továbbá az egyéni utazás költségét.
2. A tájékoztatóban közölt díjak változtatásának jogát az Utazási iroda fenntartja azzal, hogy a változásról az Utast az utazási szerződés megkötésekor tájékoztatja.
3. Az Utazási iroda fenntartja magának azt a jogot, hogy kedvezményes (csökkentett díjszabású) utakat akciós áron értékesítsen. Ilyen akciók esetén a már korábban megrendelt - előleggel vagy teljes részvételi díjjal befizetett - út árát kedvezményes részvételi díjra módosítani nem lehetséges, a szolgáltatás díja a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj. Az akciós utaknál a fizetési feltételek az Általános Szerződéses Feltételekben meghatározottaktól eltérhetnek.
4. A belföldi vagy külföldi hatósági árváltozás, adó, illeték, kötelező terhek, szállítási költségek (üzemanyag), valamint a valutaárfolyamok megváltozása miatt az Utazási iroda a részvételi díjat jogosult egyoldalúan megemelni. Ha az emelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utas az erről kapott értesítéstől számítva 48 órán belül írásban elállhat a szerződéstől a befizetett összeg visszafizetése mellett. Amennyiben az Utas elfogadja a változtatásokat, a felek a részvételi díj megváltoztatásával módosítják az utazási szerződést.
Az Utazási iroda az Utast a részvételi díj bármilyen változtatásáról haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíti (telefon, e-mail).
Amennyiben a kézbesítéstől számított 48 órán belül az Utas nem nyilatkozik, az Utazási iroda úgy tekinti, hogy az Utas elfogadta a változtatásokat és vállalja a különbözet megfizetését.
5. Az Utazási szerződés megkötése után a díj emelésére - kizárólag az utazás megkezdését megelőző 20 (húsz) napon túl - kizárólag:
a)     a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
b)    az Utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
c)     deviza - forint árfolyamának változása miatt kerülhet sor.
A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és az utazási szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díjemelés indokát a díjemelés közlésével egyidejűleg az utassal közölni kell.
Az Utazási iroda a honlapján szereplő szállásárak árfolyamára 1 Euro / 365 Forintig vállal árfolyamgaranciát.


IV. A SZÁLLÁSHELY/PROGRAM VÁLTOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

1. Az Utazási iroda fenntartja magának a jogot a honlapján, tájékoztatójában foglaltaktól történő eltérésre, így különösen a szálláshely megváltoztatására.
Az Utazási iroda jogosult az utazási szerződésben szereplő szálláshelytől annak túltöltöttsége, bezárása esetén eltérni, ilyen esetben az Utazási iroda köteles az eredetileg kiválasztott szálláshellyel azonos vagy magasabb kategóriájú, illetve értékű másik szálláshelyen az Utast elszállásolni, az Utas pedig elfogadni azt. Az ilyen esetekben a költségkülönbözet az Utazási irodára hárul.
Az Utazási iroda fenntartja magának a módosítás jogát az általa szervezett valamennyi program/útvonal esetén, továbbá a le nem bonyolítására való jogot elháríthatatlan, előre nem látható rendkívüli körülmények (vis maior) esetén, mint például: természeti csapások, járványok, extrém időjárási körülmények, sztrájkok, háborúk, politikai változások, hatósági korlátozások/szabályok, határzárak, késések a közlekedésben, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.
2. Az Utazási iroda fenntartja magának a kamat- és kártérítés kötelezettség nélküli jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett, illetve tervezett legalacsonyabb résztvevőszámot.
3. Az Utazási iroda nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb módon bekövetkező késésért, amelyek technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek, közúti baleset miatt léphetnek fel.
Az Utazási iroda nem vállal felelősséget az előre nem látható és elháríthatatlan (vis maior) eseményekből (menetrendváltozás, megváltozott időjárási viszonyok, késések, lásd IV/1. pont) eredő károkért. Előfordulhat, hogy ilyen események megváltoztatják vagy lehetetlenné teszik az előre meghirdetett programot (pl. vihar esetén hajókirándulás elmaradása).


V. AZ UTAZÁSI IRODA ELÁLLÁSI JOGA
1. Az Utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal állhat el az utazási szerződéstől.
Ha az Utazási iroda nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, ez esetben az Utazási iroda köteles helyettesítő szolgáltatás nyújtására azzal, hogy ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazási iroda köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni, ha pedig ez nem lehetséges, akkor köteles a teljes befizetett díjat visszafizetni.


VI. AZ UTAS ELÁLLÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI JOGA
1. Az Utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban (e-mailben, faxon) tett nyilatkozattal bármikor elállhat.
A lemondás közlésének késedelméből, elmaradásából vagy bárminemű hibájából eredő kár/költség kizárólag az Utast terheli.
Az Utas elállása esetén - ha az utazási szerződés másképp nem rendelkezik - az alábbi bánatpénzt köteles megfizetni az Utazási iroda részére, melynek mértéke a meghirdetett részvételi díj százalékában - az elállás időpontjától függően - az alábbiak szerint alakul:
● az utazás megkezdését megelőző 60-36. nap között, a részvételi díj 10%-a,
● 35-22. nap között történik, a részvételi díj 40 %-a,
● 21-15. nap között történik, a részvételi díj 60 %-a,
● 14-8. nap között történik, a részvételi díj 80 %-a,
● 7 napon belül - és az utazás meg nem kezdése esetén - a részvételi díj 100%-a a bánatpénz összege.
● amennyiben az Utas elállása az utazás megkezdése előtt 61. napig történik meg, az Utazási iroda 10 000 Ft/foglalás díjat számít fel.
2. A fenti határidők az Utazási irodához beérkező írásbeli elállási értesítés időpontjától számítandók (szóbeli elállást vagy módosítást az Utazási iroda nem fogad el). A lemondás napja beleszámít, az utazás napja nem számít bele a bánatpénz elszámolásnál figyelembe vett napokba. Az Utazási iroda jogosult levonni az őt megillető összeget az Utas által fizetett összegekből (előleg, részvételi díj, stb.).
3. Egyedi esetekben a fenti bánatpénz összegének megállapításához szükséges kondíciók a fentiektől eltérhetnek. Ez esetben a konkrét szálláshelyre/programra vonatkozó eltérő feltételt az utazási szerződés tartalmazza.
4. Az utazás előtti 35. napig, vagy azt megelőző napokon az Utas által kezdeményezett utazási szerződés módosításának díja 6 500 Ft/foglalás, amely kizárólag az Utas nevére, egyes esetekben a szolgáltatás (utazás) időpontjára, a szobatípusra, illetőleg olyan körülmények esetén alkalmazható, amelyeket az Utazási iroda elfogad. Az utazást megelőző 35. napon belül történő utazási időpontra és szálláshelyre vonatkozó változtatás az eredeti szerződéstől való elállásnak minősül, melyre a fentiek szerinti bánatpénz fizetési feltételek érvényesek, ezáltal az erre vonatkozó változtatás útlemondásnak és új megrendelés kezdeményezésének számít.
5. Ha az utazás ideje alatt az Utas lemond, vagy nem vesz részt a korábban megrendelt és kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, ezekért nem kérhet kártérítést, ezek ellenértékének visszatérítésére vagy díjleszállításra sem tarthat igényt.


VII. UTAZÁSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG

1. Ha az Utazási iroda a szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe, illetve vis maior esetén.
Az Utazási iroda felel az Utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen:
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazási iroda észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani,
c) elháríthatatlan, előre nem látható rendkívüli körülmény (vis maior) esetén.
A b) és c) pontok esetén az Utazási iroda segítséget nyújt az Utasnak, ha nehézségei merülnek fel.
2. Az Utazási iroda az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből (ideértve az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegő magatartást is) eredő károkért felelősségének mértékét a szolgáltatási díj (részvételi díj) kétszeresének megfelelő összegben korlátozza, maximalizálja.
3. Ha az utazás megkezdését követően az Utazási iroda a szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni, mely esetleges többletköltsége az Utasra nem hárítható át. Az Utas által az VII/4. pont szerint közölt panaszt az Utazási iroda az Utas egyetértésével orvosolja, melyben az Utas köteles közreműködni. Alacsonyabb értékű helyettesítő szolgáltatás esetén a különbözetre az Utas igényt tarthat, választható magasabb értékű szolgáltatás nyújtása esetén a többletköltség az Utast terheli. Amennyiben az Utas a helyettesítő szolgáltatást megfelelő indok nélkül nem fogadja el, úgy a kártérítésre nem jogosult.
4. Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért kizárólag az Utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről.
Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az Utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az Utas kifogása esetén a kárenyhítés érdekében köteles haladéktalanul felhívni az Utazási iroda magyar nyelvű központi ügyeleti számát, mely a részvételi jegyen szerepel. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az Utasra hárul.
Az Utas a helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 8 (nyolc) napon belül köteles írásban, ajánlott levélben az Utazási iroda tudomására hozni, amennyiben kárigénye van, a bejelentési határidő Utas hibájából történő elmulasztása jogvesztő hatályú. Az Utazási iroda vállalja, hogy a bejelentett kárigényt a bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és arra vonatkozó álláspontjáról az Utast írásban értesíti. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgálja ki és bírálja el annak jogosságát az Utazási iroda, ha azt az Utas a helyszínen tartózkodásakor, az észleléskor már bejelentette. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén az utaskísérő/képviselő/szolgáltató által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek másolati példányát. Amennyiben az Utas kárigényét késve vagy nem a megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az Utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása és/vagy megtérítésének kötelezettsége alól.
5. Az Utazási iroda nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a jadranholidays.hu weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
6. Előfordulhat, hogy a jadranholidays.hu weboldalon a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak.
A jadranholidays.hu weboldalon elérhető információk rendszeresen bővülnek, módosulnak. Az Utazási iroda fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

 

VIII. SZÁLLÁSHELYEK ÉS ELSZÁLLÁSOLÁS
1. A honlapon/tájékoztatóban szereplő szálláshelyek némelyike több épülettel és/vagy bungalóval is rendelkezik.
A szállodák az azonos áron kínált szobákat azonos értékűnek tekintik.
Az Utazási irodának nem áll módjában a szálláshelytől, illetve annak telítettségétől függő, a honlapon/tájékoztatóban nem szereplő igényeket teljesíteni (pl.: tenger felőli, v. egymás melletti szoba stb.), ugyanakkor minden egyes Utas kérést továbbít a szolgáltató felé.
Az Utazási iroda kizárólag olyan Utas kérésért tud garanciát és felelősséget vállalni, amelyet külön felár ellenében rendeltek meg, és amelyet a szolgáltató is és az Utazási iroda is írásban visszaigazolt.
2. A honlapon/tájékoztatóban feltüntetett korosztályos fő- vagy pótágy és egyéb kedvezmények az alábbi példa szerint vehetők igénybe: pótágyon 2-12 évig = 2 éves kortól 11,99 évig. A kedvezmények minden esetben a be nem töltött életkorig vehetők igénybe.
3. A tájékoztatóban feltüntetett távolságok (strandtól, központtól, várostól stb.) tájékoztató jellegűek.
4. Az apartmanokban és a szállodákban a háromágyas szobákban a harmadik ágy a legtöbb esetben pótágy, kinyitható fotelágy. Családi szobákban a harmadik és negyedik ágy kinyitható kanapé vagy néhány esetben emeletes ágy. A kedvezményes pótágyak mérete és komfortja nem egyenértékű a normál fekhelyekkel, és azok használatakor a szobák alapterülete jelentősen csökkenhet.
5. A tájékoztatóban közzétett árak szállodák esetén Ft/fő/éj, akciók esetén Ft/fő/időszak, apartmanok esetén Ft/apartman/éj viszonylatban kerültek megadásra. Szálláshelyenként és szezononként a szolgáltatók egyedi és eltérő minimálisan foglalható időszakokat állapítanak meg, így egyes időszakok csak ún. rövidebb tartózkodási felár ellenében foglalhatók.
6. A tenger felöli szobák nem tengerre néző kategóriát jelölnek, ugyanis a tengerre való kilátást sok esetben akadályozhatja épület, oldal irányú fekvés, növényzet más egyéb zavaró körülmény.
7. Az apartmanok az adott létszámnak megfelelően felszereltek (fekhely, ágynemű, edények, étkészlet, egyéb bútorzat), de a legtöbb esetben törölközőt, konyharuhát, tisztítószert a vendégeknek maguknak kell biztosítaniuk. Magánapartmanok esetén, mivel magánházakról van szó, azonos kategórián belül eltérő a szálláshelyek alapterülete, felszereltsége, bútorzata, fekvése és pozíciója, amely különbségekért az Utazási iroda felelősséget nem vállal.
8. Háziállatok több szálláshely esetében felár ellenében vihetők, a megfelelő állategészségügyi igazolások meglétéről, valamint a kisállatok utaztatásával kapcsolatos hatályos jogszabályok betartása az Utas felelőssége.
9. A szálláshelyek osztályba sorolása az adott ország szabályai szerint történik. A szálláshelyek között eltérések lehetnek állagukban, alapterületben és felszereltségben, bútorozottságban, szolgáltatásban és a szolgáltatás színvonalában azonos kategóriákon belül is.
10. Valamennyi szálláshely esetében a házirend betartása minden vendégre nézve kötelező.


IX. TOVÁBBI FELTÉTELEK

1. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit - az Utazási iroda írásos tájékoztatása és annak engedélyezése esetén - átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel.
A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért az Utas és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt, amit az Utas a jelen okirat általa történő aláírásával kifejezetten elfogad. Amennyiben a szolgáltatást az Utas érdekében vagy javára harmadik személy rendeli meg, az Utazási iroda nem köteles vizsgálni az eljáró harmadik személy képviseleti jogát és annak terjedelmét, de ebben az esetben az utazási szerződésben az utazás megkezdéséig vállalt, az Utast terhelő kötelezettségek a szerződést kötő harmadik személyt terhelik. Úgyszintén a megrendeléskor több Utas nevében eljáró személy megrendelése is valamennyi Utas megrendelésének tekintendő azzal, hogy az utazási szerződésben az utazás megkezdéséig vállalt, az Utasokat terhelő kötelezettségek a szerződést kötő harmadik személyt terhelik.
Az eljáró harmadik személy köteles eljárásáról az általa képviselt Utas(oka)t tájékoztatni, amennyiben ezen kötelezettségnek teljesítését elmulasztja, úgy az ezzel okozott kár megtérítéséért kizárólag ő tartozik felelősséggel. A szerződött létszámtól való eltérésből adódó károk és kötelezettségek is az ily módon eljáró személyt terhelik.
Az Utas köteles a szerződésben foglaltakat betartani. Az Utas felelősségének teljes tudatában és saját kockázatára nyilatkozik a szolgáltatásokat vele együtt igénybe vevő (utazó) kiskorú személyek születési dátumáról, melyek feltételét képezik az esetleges gyermekkedvezmények igénybevételének. Az eltérő adatközlésből eredő többletköltségek a helyszínen fizetendők, s az ezzel okozott károk, többletköltségek kizárólag az Utast terhelik.
2. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum, deviza) jogszabályokat betartani és erről előzetesen tájékozódni, különösen, ha nem magyar állampolgár. Ez utóbbi körülményre az Utas köteles az Utazási iroda figyelmét felhívni. Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk kizárólag az Utast terhelik. Ilyen esetben az Utas a részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
3. Ha az utazási ajánlat alapján az Utas által megrendelt szolgáltatással összefüggésben fakultatív program megrendelésére is lehetőség van, ezt az Utazási iroda - közreműködője útján - csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív program teljesítési helyén a teljesítés előre meghatározott feltételei adottak (pl.: elegendő a jelentkezők létszáma stb.). Ennek esetleges elmaradása esetén az Utas az Utazási irodával szemben követeléssel nem léphet fel. Az Utas köteles az utazások indulásának, a programok kezdetének időpontját és helyét betartani. Fentiek be nem tartásából eredő összes következmény és költség kizárólag az Utast terhelik.

 

X.  AUDIOGUIDE ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Egyes események során - azok minőségét és a résztvevő személyek kényelmet emelve - audioguide eszközök kerülhetnek igénybevételre, melyek használata minden esetben az Utas saját felelősségre történik. A készülékek megrongálása vagy elvesztése esetén az Utas kártérítés fizetésére köteles. A készülékek igénybevételét minden esetben előre jelezzük.


XI. ÚTLEVÉL-, VÍZUM-, VÁM-, DEVIZA- ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI RENDELKEZÉSEK
Az érvényes útlevélért, ill. más úti okmányok meglétéért, továbbá az adott országra vonatkozó esetleges vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi, valamint a célországban való tartózkodásra vonatkozó rendelkezések betartásáért kizárólag az Utas felel, egyben köteles mindezekről az utazást megelőzően tájékozódni.
Az Utazási iroda az utazási szerződés megkötése során az Utas figyelmét felhívja a fenti rendelkezésekre.
Ha a rendelkezések be nem tartása vagy elutasított vízumkérelem miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal az útlemondási feltételeket lépnek életbe, ill. az Utas semmilyen igényt nem érvényesíthet az Utazási irodával szemben.


XII. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG, JOGVITÁK
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy igényeiket, vitás kérdéseiket békés úton, tárgyalások és egyeztetések útján, megegyezéssel rendezik. A szerződő felek vállalják, hogy Utas panasz/igény esetén, a végleges rendezéséig egyik fél sem fordul a médiához vagy a nyilvánossághoz. Az Utazási iroda által értékesített szállásokkal kapcsolatban és a felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó, jogvita esetén a magyar állam bíróságai az illetékesek.

 

XIII. BIZTOSÍTÁSOK
1. Az Utazási iroda értékesített szálláshelyekre/programra az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg fakultatívan útlemondási biztosítás köthető, amelynek díja az adott biztosítási termék fajtájától és a részvételi díj értékének függvényében kerül megállapításra. Az útelmondási biztosítás díja az 50 000 Ft értéket el nem érő foglalások esetén egységesen 800 Ft/fő.
2. Az Utas útlemondási, valamint baleset-, betegség- és poggyász kárrendezési igényeit az adott biztosítóval szemben érvényesítheti.
3. Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás fakultatívan köthető az Utazási iroda honlapján, a közzétett biztosítási csomagok szerint.
4. Az Utas/Közvetítő köteles az Utazási irodánál írásban bejelenteni az utazás lemondását. Az Utas tudomásul veszi továbbá, hogy utazásképtelenség esetén haladéktalanul köteles a Biztosítót telefonon értesíteni, valamint a kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó dokumentumokat (pl. orvosi iratok) a biztosítóhoz eljuttatni.
Útlemondás esetén az útlemondási biztosítás díja nem visszatérítendő.
5. Az utazás során az Utas maga gondoskodik poggyászának, egyéb értékeinek őrzéséről, felügyeletéről. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért teljes körűen az Utas felel.


BIZTOSÍTÁSI ADATKÖZLŐ (nem kötelező; stornó biztosítás kötése esetén nyomtatott betűkkel kitöltendő)

A helyszín/szálloda megnevezése:    ………………………………………………………….……………………………………………………………………
Az utazás időpontja:                           ………………………………………………………….……………………………………………………………………

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a JADRAN HOLIDAYS Kft. biztosítás-közvetítőtől a biztosítási szerződés megkötése előtt a Biztosító főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, felügyeleti hatóságának megjelölése), és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű termék biztosítási szerződési feltételeinek jellemzőiről - annak megkötése előtt - közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, annak tartalmát megismertem. Az utazási szerződés értelmében utasnak minősülő személyekre vonatkozóan utazásképtelenségre vonatkozó (stornó) biztosítási szerződés áll fenn a JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda és a Biztosító között.
Ezen szerződés értelmében az utazásképtelenségre vonatkozó (útlemondási) biztosítás kockázatviselése kiterjed az utazási szerződésben utasként megjelölt természetes személyek utazásképtelenségére, feltéve, hogy az utazási szerződésben feltüntetett utazási díj/biztosítási díj a foglalással egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került a JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda vagy megbízottja felé. Ebben az esetben a Biztosító kockázatviselése az utazásképtelenségre vonatkozóan az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg kezdődik meg.
Az utazási szerződés feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az utazási szerződés Szerződője nyilatkozik arról, hogy a biztosítási feltételeket megismerte, és az abban foglaltakat magára és az utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadja el.

A biztosítások szerződési feltételei és díjai megtekinthetők honlapunkon a Biztosítások cím alatt, valamint a Biztosító(k) weboldalán.

Utas neve:                   ………………………………………………………….……………………………………………………………………….......
Utas aláírása:               ………………………………………………………….……………………………………………………………………….......
Szerződés dátuma:       ………………………………………………………….……………………………………………………………………….......

 

XIV. NYILATKOZAT
A hatályos többször módosított ÁFA-tv. 206. §-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az Utazási iroda által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.
A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező.
Utasnak, azaz megrendelőnek azt a személyt kell tekinteni, aki a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. A számlát az utas nevére kell kiállítani, ezért a számlán azt a személyt kell megrendelőként feltüntetni, aki az utazáson részt vesz. Amennyiben nem saját nevére/javára rendel (pl. céges számla), a szolgáltatás árára a mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) kell felszámítani, amit a céges megrendelő visszaigényelhet.
Ha végfelhasználói nyilatkozatban cégként nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást végfelhasználóként (azaz nem tovább értékesítésre) vásárolja, akkor a számla értékét nem kell ÁFÁ-val növelni.
Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan természetes és jogi személynek, aki Utazási iroda szolgáltatásait igénybe veszi, nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem adóalanyként (Utasként) vagy adóalanyként, de saját nevére és javára (Utasként) vagy adóalanyként, de más nevére (nem Utasként) köti a szerződést.

 

NYILATKOZAT (kötelezően kitöltendő rész)
Alulírott, jelen szerződés aláírásával, az ÁFA tv. 206.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozom, hogy:
❏ a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként veszem igénybe (magánszemély)
❏ a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe (cégnévre való számlázás, a szolgáltatást Áfa nem terheli)
❏ a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként veszem igénybe (cégnévre való számlázás, de a cégtérítést kér az utastól, a teljes szolgáltatást + 27 % Áfa terheli).

Az utazást igénybe vevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozatot elmulasztja.
Az utazási szerződést, a megkötött biztosítások valamennyi szabályzatát és feltételeit, a honlapon található fontos információkat megismertem, átvettem és az azokban foglaltakat magamra és az általam képviselt utastársaimra/személyekre nézve kötelezőnek elfogadom:


Kelt: ..………….. év,……………………………….. hónap, ............ nap. 


.................................................................................                                                                            
Utas aláírása 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Alulírott ……………………………….............…………........................….., hozzájárulok ahhoz, hogy a JADRAN HOLIDAYS Kft. az általam megadott személyes adataimat kezelje a www.jadranholidays.hu oldalon közzétett adatkezelési tájékoztató alapján. Magam és Utastársaim nevében kijelentem, hogy a tájékoztatót megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy a JADRAN HOLIDAYS Kft. a személyes adataimat harmadik természetes és jogi személynek továbbíthatja belföldön és külföldön egyaránt, az utazási szerződés teljesítése érdekében.

Kelt: ..……………….. év,……………………………….. hónap, ............ nap. 


.................................................................................                                                                            
Utas aláírása