ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK     

 

A Jadran Holidays Kft. (1068 Budapest, Király u. 80. fsz. 11., Tel.: +36 1 780 5080, fax: +36 1 700 2830,  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett cégjegyzék száma: 01-09-273044, adószáma: 25401484-2-42, BFKH engedély száma: U-001682.), mint vállalkozó (a továbbiakban: Utazásszervező) által szervezett utazásokra - a Ptk. 6:254. §-ában és az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23) és 473/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet - és az alábbi Általános Szerződési Feltételek, továbbá az Utazási Szerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.

 

 

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, LÉTREJÖTTE
1.
Az utazási szerződést - annak valamennyi kikötésével együtt - a felek írásban kötelesek megkötni, amelynek egy példánya papíron vagy (ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták) más tartós adathordozón az Utas részére átadásra kerül.
Az Utas az utazási szerződés megkötését követően bekövetkezett lakcím, telefonszám és e-mail cím változásáról köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő kárért minden felelősség és költség az Utast terheli. 

2. Az utazási szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, ha a szolgáltatást az Utas, az Általános Szerződési Feltételek írásbeli elfogadásával írásban megrendelte, a részvételi díj aktuális részét az Utazásszervező részére hiánytalanul és határidőre megfizette, valamint, ha a megrendelt szolgáltatásokat az Utazásszervező írásban visszaigazolta. Amennyiben az Utas a szolgáltatást az Utazásszervező valamely partner irodájában (utazásközvetítő útján) rendeli meg, az utazási szerződés - a fenti feltételeken túlmenően - akkor tekinthető létrejöttnek, amikor a részvételi díj az Utazásszervező számlájára beérkezett.
Amennyiben az Utazásszervező a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak abban az esetben jön létre, ha az Utazásszervező az Utast - jelentkezésének végleges elfogadásáról - írásban értesíti, a foglalást írásban visszaigazolja.
Az utas jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy fentiek bármelyikének elmaradása esetén az utazási szerződés nem jön létre, azzal kapcsolatosan az Utazásszervező az Utas felé semminemű felelősséggel nem tartozik

3. Az Utazásszervező honlapján keresztül megrendelt szolgáltatások esetén az Utas internetes megrendelésével egyidejűleg magára és utastársaira vonatkozóan kötelezőként elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Az Utas az Utazásszervező által történő visszaigazolást követően a megrendelésétől egyéni utazás esetén kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek VI/1. pontjában, illetve utazási csomag esetén az utazási szerződésben foglalt feltételekkel állhat el.

4. Az Utas jelen dokumentum aláírásával felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Utazásszervező által kiadott utazási ajánlatban, illetőleg tájékoztatójában, honlapján (a továbbiakban együttesen: utazási ajánlat) ismertetett Általános Szerződési Feltételeket teljes egészében megismerte, és melyeket magára, valamint utastársaira nézve kötelezőnek fogad el, ezt követően a tájékoztatás elmaradására vagy annak hiányosságára a továbbiakban nem hivatkozhat5

5. Az Utas köteles az utazási dokumentumok aláírt példányát az utazásszervező részére e-mailben/faxon a megfelelő és előírt formában határidőre visszajuttatni, ennek elmulasztását az Utazásszervező az Utas egyoldalú elállásának tekinti, és az adott utazásra érvényes útlemondási díjak kerülnek alkalmazásra.

 


II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

1. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdését megelőző 30. (harmincadik) napnál korábban kerül sor, úgy a szerződéskötéskor a részvételi díj 40 %-át kell előlegként megfizetni. Az Utazásszervező jogosult ennél nagyobb mértékű előleg megfizetését előírni az Utas részére, amennyiben a közreműködőkkel/szolgáltatókkal kötött szerződésében/megállapodásban foglaltak szigorúbb kötelezettséget rónak Utazásszervező számára. Legkésőbb az indulást megelőző 30. napon ki kell egyenlíteni a részvételi díj teljes összegének hátralékát (részvételi díj, illetve a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek) is, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján korábbi díjfizetésre van szükség.

2. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdését megelőző 30. napon belül kerül sor, a szerződéskötéssel egyidejűleg ki kell egyenlíteni a teljes részvételi díjat. Egynapos programok esetén foglaláskor a teljes részvételi díj fizetendő.

3. Az Utazásszervező a részvételi díj összegéből fennmaradó hátralékos összeg kifizetésére külön értesítést nem küld, a részvételi díj hátralékának határidőben történő megfizetésének bármely okból történő elmulasztása esetén, az Utazásszervező mentesül az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésének kötelezettsége alól, és az Utastól kártérítést követelhet.

4. Amennyiben az Utas vagy az utazásközvetítő az utazási szerződésben, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekben megjelölt bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget (az esedékes részvételi díjat) illetve a részvételi díj részletet nem fizeti meg, úgy az Utazásszervező póthatáridő megadása nélkül jogosult az utazási szerződéstől írásban tett egyoldalú nyilatkozatával elállni.
Az Utazásszervező jelen pontban foglalt elállása esetén az Utas kártérítés fizetésére köteles, amelyet az Utas az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 8 napon belül köteles az Utazásszervező részére megfizetni, illetve az Utazásszervező jogosult a kártérítési igényét a megfizetett részvételi díjból beszámítással rendezni.

Az Utas által fizetendő kártérítés mértéke a jelen általános utazási feltételek a VI/1. pontjában foglalt rendelkezések, illetve az utazási szerződésben rögzített feltételek szerint alkalmazandóak, azzal, hogy a kártérítés összegének megállapítása az Utazásszervező elállási nyilatkozata időpontjának figyelembevételével történik.

Amennyiben az előleg vagy hátralék, vagy a teljes részvételi díj megfizetésének kötelezettségét az Utas nem teljesíti, az Utazásszervező a megrendelést lemondottnak tekinti. Ez az Utas elállásának minősül, így az Utas köteles egyéni utazás esetén a VI/1. pontban feltüntetett összegű bánatpénzt, utazási csomag esetén az utazási szerződésben szereplő lemondási díjat megfizetni az Utazásszervező részére.

5. Az Utazásszervező az Utas vagy az utazásközvetítő által történt teljes részvételi díj megfizetését követően az utazási dokumentumokat (pl. voucher, egyéb dokumentumok stb.) az Utasnak legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 10. napig megküldi. Az Utazásszervező folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszámát a részvételi jegy (voucher) tartalmazza.


III. RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMA ÉS VÁLTOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

1. Az Utazásszervező tájékoztatójában, honlapján közzétett programok tartalmazzák az ott közölt szállás és ellátás, valamint az azzal kapcsolatban megrendelhető szolgáltatások adott időpontra és minőségre vonatkozó árát. Nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást, az útlevél, az esetleges vízum, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, továbbá az egyéni utazás költségét. 

2. A tájékoztatóban közölt díjak változtatásának jogát az Utazásszervező fenntartja azzal, hogy a változásról az Utast az utazási szerződés megkötésekor tájékoztatja.

3. Az Utazásszervező fenntartja magának azt a jogot, hogy kedvezményes (csökkentett díjszabású) utakat akciós áron értékesítsen. Ilyen akciók esetén a már korábban megrendelt - előleggel vagy teljes részvételi díjjal befizetett - út árát kedvezményes részvételi díjra módosítani nem lehetséges, a szolgáltatás díja a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj. Az akciós utaknál a fizetési feltételek az Általános Szerződéses Feltételekben meghatározottaktól eltérhetnek.

4. A belföldi vagy külföldi hatósági árváltozás, adó, illeték, kötelező terhek, szállítási költségek (üzemanyag), valamint a valutaárfolyamok megváltozása miatt az Utazásszervező a részvételi díjat jogosult egyoldalúan megemelni. Ha az emelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utas az erről kapott értesítéstől számítva 48 órán belül írásban elállhat a szerződéstől a befizetett összeg visszafizetése mellett. Amennyiben az Utas elfogadja a változtatásokat, a felek a részvételi díj megváltoztatásával módosítják az utazási szerződést.

Az Utazásszervező az Utast a részvételi díj bármilyen változtatásáról haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíti (telefon, e-mail).

Amennyiben a kézbesítéstől számított 48 órán belül az Utas nem nyilatkozik, az Utazásszervező úgy tekinti, hogy az Utas elfogadta a változtatásokat és vállalja a különbözet megfizetését.
5. Az Utazási szerződés megkötése után a díj emelésére - kizárólag az utazás megkezdését megelőző 20 (húsz) napon túl - kizárólag:

a)     a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), 

b)   az Utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így üdülőhelyi-, repülőtéri- hatósági illeték, horgonyzási díj,), vagy

c)     deviza - forint árfolyamának változása miatt kerülhet sor.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és az utazási szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díjemelés indokát a díjemelés közlésével egyidejűleg az utassal közölni kell.

Az Utazásszervező a honlapján szereplő szállásárak és csoportos utak árai esetén 1 Euro / 410 Forintig vállal árfolyamgaranciát.

 

IV. A PROGRAMAJÁNLAT VÁLTOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
1. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot a honlapján, tájékoztatójában foglaltaktól történő eltérésre, így különösen a szálláshely megváltoztatására.

Az Utazásszervező jogosult az utazási szerződésben szereplő szálláshelytől annak túltöltöttsége, bezárása esetén eltérni, ilyen esetben az Utazásszervező köteles az eredetileg kiválasztott szálláshellyel azonos vagy magasabb kategóriájú, illetve értékű másik szálláshelyen az Utast elszállásolni, az Utas pedig elfogadni azt. Az ilyen esetekben a költségkülönbözet az Utazásszervezőre hárul.

Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot az általa szervezett valamennyi utazás esetén a program, sorrend és útvonal módosítására vagy annak le nem bonyolítására elháríthatatlan, előre nem látható rendkívüli körülmények (vis maior) esetében, mint például: természeti csapások, járványok, extrém időjárási körülmények, sztrájkok, háborúk, politikai változások, hatósági korlátozások/szabályok, határzárak, késések a közlekedésben, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.

2. Az Utazásszervező fenntartja magának a kamat- és kártérítés kötelezettség nélküli jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett, illetve tervezett legalacsonyabb résztvevőszámot.

3. Az Utazásszervező nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb módon bekövetkező késésért, amelyek technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek, közúti baleset miatt léphetnek fel.

Az Utazásszervező nem vállal felelősséget az előre nem látható és elháríthatatlan (vis maior) eseményekből (menetrendváltozás, megváltozott időjárási viszonyok, késések, lásd IV/1. pont) eredő károkért. Előfordulhat, hogy ilyen események megváltoztatják vagy lehetetlenné teszik az előre meghirdetett programot (pl. vihar esetén hajókirándulás elmaradása).


V. AZ UTAZÁSSZERVEZŐ ELÁLLÁSI JOGA

1. Az Utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal állhat el az utazási szerződéstől.

Ha az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, ez esetben az Utazásszervező köteles helyettesítő szolgáltatás nyújtására azzal, hogy ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni, ha pedig ez nem lehetséges, akkor köteles a teljes befizetett díjat visszafizetni.


VI. AZ UTAS ELÁLLÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI JOGA

1. Az Utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban (e-mailben, faxon) tett nyilatkozattal bármikor elállhat.

A lemondás közlésének késedelméből, elmaradásából vagy bárminemű hibájából eredő kár/költség kizárólag az Utast terheli.

Az Utas elállása esetén - ha az utazási szerződés másképp nem rendelkezik - az alábbi bánatpénzt köteles megfizetni az Utazásszervező részére, melynek mértéke a meghirdetett részvételi díj százalékában - az elállás időpontjától függően - az alábbiak szerint alakul:

● az utazás megkezdését megelőző 60-36. nap között, a részvételi díj 10%-a,

● 35-22. nap között történik, a részvételi díj 40 %-a,

● 21-15. nap között történik, a részvételi díj 60 %-a,

● 14-8. nap között történik, a részvételi díj 80 %-a,

● 7 napon belül - és az utazás meg nem kezdése esetén - a részvételi díj 100%-a bánatpénz összege.

● amennyiben az Utas elállása az utazás megkezdése előtt 61. napig történik meg, az Utazásszervező 10 000 Ft/foglalás díjat számít fel.

2. A fenti határidők az Utazásszervezőhöz beérkező írásbeli elállási értesítés időpontjától számítandók (szóbeli elállást vagy módosítást az Utazásszervező nem fogad el). A lemondás napja beleszámít, az utazás napja nem számít bele a bánatpénz elszámolásnál figyelembe vett napokba. Az Utazásszervező jogosult levonni az őt megillető összeget az Utas által fizetett összegekből (előleg, részvételi díj, stb.).

3. Egyedi esetekben és utazási csomagok esetén a fenti bánatpénz összegének megállapításához szükséges kondíciók a fentiektől eltérhetnek. Ez esetben a konkrét szálláshelyre/programra vonatkozó eltérő feltételt az utazási szerződés tartalmazza.

4. Az utazás előtti 35. napig, vagy azt megelőző napokon az Utas által kezdeményezett utazási szerződés módosításának díja 6 500 Ft/foglalás, amely kizárólag az Utas nevére, egyes esetekben a szolgáltatás (utazás) időpontjára, a szobatípusra, illetőleg olyan körülmények esetén alkalmazható, amelyeket az Utazásszervező elfogad. Az utazást megelőző 35. napon belül történő utazási időpontra és szálláshelyre vonatkozó változtatás az eredeti szerződéstől való elállásnak minősül, melyre a fentiek szerinti bánatpénz fizetési feltételek érvényesek, ezáltal az erre vonatkozó változtatás útlemondásnak és új megrendelés kezdeményezésének számít.

5. Ha az utazás ideje alatt az Utas lemond, vagy nem vesz részt a korábban megrendelt és kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, ezekért nem kérhet kártérítést, ezek ellenértékének visszatérítésére és díjleszállításra sem tarthat igényt.

 

VII. UTAZÁSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG

1. Ha az Utazásszervező a szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe, illetve vis maior esetén.

Az Utazásszervező felel az Utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen:

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza,

b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani,

c) elháríthatatlan, előre nem látható rendkívüli körülmény (vis maior) esetén.

A b) és c) pontok esetén az Utazásszervező segítséget nyújt az Utasnak, ha nehézségei merülnek fel.

2. Az Utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből (ideértve az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegő magatartást is) eredő károkért felelősségének mértékét a szolgáltatási díj (részvételi díj) kétszeresének megfelelő összegben korlátozza, maximalizálja.

3. Ha az utazás megkezdését követően az Utazásszervező a szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni, mely esetleges többletköltsége az Utasra nem hárítható át. Az Utas által az VII/4. pont szerint közölt panaszt az Utazásszervező az Utas egyetértésével orvosolja, melyben az Utas köteles közreműködni. Alacsonyabb értékű helyettesítő szolgáltatás esetén a különbözetre az Utas igényt tarthat, választható magasabb értékű szolgáltatás nyújtása esetén a többletköltség az Utast terheli. Amennyiben az Utas a helyettesítő szolgáltatást megfelelő indok nélkül nem fogadja el, úgy a kártérítésre nem jogosult.

4. Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért kizárólag az Utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről.

Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az Utas kifogása esetén a kárenyhítés érdekében köteles haladéktalanul felhívni az Utazásszervező magyar nyelvű központi ügyeleti számát, mely a részvételi jegyen szerepel. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az Utasra hárul.

Az Utas a helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 8 (nyolc) napon belül köteles írásban, ajánlott levélben az Utazásszervező tudomására hozni, amennyiben kárigénye van, a bejelentési határidő Utas hibájából történő elmulasztása jogvesztő hatályú. Az Utazásszervező vállalja, hogy a bejelentett kárigényt a bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és arra vonatkozó álláspontjáról az Utast írásban értesíti. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgálja ki és bírálja el annak jogosságát az Utazásszervező, ha azt az Utas a helyszínen tartózkodásakor, az észleléskor már bejelentette. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén az utaskísérő/képviselő/szolgáltató által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek másolati példányát. Amennyiben az Utas kárigényét késve vagy nem a megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az Utazásszervező mentesül a kárigény elbírálása és/vagy megtérítésének kötelezettsége alól.

5. Az Utazásszervező nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a jadranholidays.hu weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

6. Előfordulhat, hogy a jadranholidays.hu weboldalon a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak.
A jadranholidays.hu weboldalon elérhető információk rendszeresen bővülnek, módosulnak. Az Utazásszervező fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

 

VIII. SZÁLLÁSHELYEK ÉS ELSZÁLLÁSOLÁS

1. A honlapon/tájékoztatóban szereplő szálláshelyek némelyike több épülettel és/vagy bungalóval is rendelkezik.

A szállodák az azonos áron kínált szobákat azonos értékűnek tekintik.

Az Utazásszervezőnek nem áll módjában a szállodától, illetve annak telítettségétől függő, a honlapon/tájékoztatóban nem szereplő igényeket teljesíteni (pl.: tenger felőli, v. egymás melletti szoba stb.), ugyanakkor minden egyes Utas kérést továbbít a szolgáltató felé.

Az Utazásszervező kizárólag olyan Utas kérésért tud garanciát és felelősséget vállalni, amelyet külön felár ellenében rendeltek meg, és amelyet a szolgáltató is és az Utazásszervező is írásban visszaigazolt.

2. A honlapon/tájékoztatóban feltüntetett korosztályos fő- vagy pótágy és egyéb kedvezmények az alábbi példa szerint vehetők igénybe: pótágyon 2-12 évig = 2 éves kortól 11,99 évig. A kedvezmények minden esetben a be nem töltött életkorig vehetők igénybe.

3. A tájékoztatóban feltüntetett távolságok (strandtól, központtól, várostól stb.) tájékoztató jellegűek.

4. Az apartmanokban és a szállodákban a háromágyas szobákban a harmadik ágy a legtöbb esetben pótágy, kinyitható fotelágy. Családi szobákban a harmadik és negyedik ágy kinyitható kanapé vagy néhány esetben emeletes ágy. A kedvezményes pótágyak mérete és komfortja nem egyenértékű a normál fekhelyekkel, és azok használatakor a szobák alapterülete jelentősen csökkenhet.

5. A tájékoztatóban közzétett árak szállodák esetén Ft/fő/éj, akciós és csomag ajánlatok esetén Ft/fő/időszak, apartmanok esetén Ft/apartman/éj viszonylatban kerültek megadásra. Szálláshelyenként és szezononként a szolgáltatók egyedi és eltérő minimálisan foglalható időszakokat állapítanak meg, így egyes időszakok csak ún. rövidebb tartózkodási felár ellenében foglalhatók.

6. A tenger felöli szobák nem tengerre néző kategóriát jelölnek, ugyanis a tengerre való kilátást sok esetben akadályozhatja épület, oldal irányú fekvés, növényzet más egyéb zavaró körülmény.

7. Az apartmanok az adott létszámnak megfelelően felszereltek (fekhely, ágynemű, edények, étkészlet, egyéb bútorzat), de a legtöbb esetben törölközőt, konyharuhát, tisztítószert a vendégeknek maguknak kell biztosítaniuk. Magánapartmanok esetén, mivel magánházakról van szó, azonos kategórián belül eltérő a szálláshelyek alapterülete, felszereltsége, bútorzata, fekvése és pozíciója, amely különbségekért az Utazásszervező felelősséget nem vállal.

8. Háziállatok több szálláshely esetében felár ellenében vihetők, a megfelelő állategészségügyi igazolások meglétéről, valamint a kisállatok utaztatásával kapcsolatos hatályos jogszabályok betartása az Utas felelőssége.

9. A szálláshelyek osztályba sorolása az adott ország szabályai szerint történik. A szálláshelyek között eltérések lehetnek állagukban, alapterületben és felszereltségben, bútorozottságban, szolgáltatásban és a szolgáltatás színvonalában azonos kategóriákon belül is.

10. Valamennyi szálláshely esetében a házirend betartása minden vendégre nézve kötelező.

 

IX. TOVÁBBI FELTÉTELEK

1. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit - az Utazásszervező írásos tájékoztatása és annak engedélyezése esetén - átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel.

A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért az Utas és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt, amit az Utas a jelen okirat általa történő aláírásával kifejezetten elfogad. Amennyiben a szolgáltatást az Utas érdekében vagy javára harmadik személy rendeli meg, az Utazásszervező nem köteles vizsgálni az eljáró harmadik személy képviseleti jogát és annak terjedelmét, de ebben az esetben az utazási szerződésben az utazás megkezdéséig vállalt, az Utast terhelő kötelezettségek a szerződést kötő harmadik személyt terhelik. Úgyszintén a megrendeléskor több Utas nevében eljáró személy megrendelése is valamennyi Utas megrendelésének tekintendő azzal, hogy az utazási szerződésben az utazás megkezdéséig vállalt, az Utasokat terhelő kötelezettségek a szerződést kötő harmadik személyt terhelik.

Az eljáró harmadik személy köteles eljárásáról az általa képviselt Utas(oka)t tájékoztatni, amennyiben ezen kötelezettségnek teljesítését elmulasztja, úgy az ezzel okozott kár megtérítéséért kizárólag ő tartozik felelősséggel. A szerződött létszámtól való eltérésből adódó károk és kötelezettségek is az ily módon eljáró személyt terhelik.

Az Utas köteles a szerződésben foglaltakat betartani. Az Utas felelősségének teljes tudatában és saját kockázatára nyilatkozik a szolgáltatásokat vele együtt igénybe vevő (utazó) kiskorú személyek születési dátumáról, melyek feltételét képezik az esetleges gyermekkedvezmények igénybevételének. Az eltérő adatközlésből eredő többletköltségek a helyszínen fizetendők, s az ezzel okozott károk, többletköltségek kizárólag az Utast terhelik.

2. Az Utas köteles az utazásra és adott célországra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum, deviza és egészségügyi) jogszabályokat és előírásokat betartani, mindezekről előzetesen tájékozódni, különösen, ha nem magyar állampolgár. Ez utóbbi körülményre az Utas köteles az Utazásszervező figyelmét felhívni. Fentiek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk kizárólag az Utast terhelik. Ilyen esetben az Utas részvételi díjvisszatérítésére nem tarthat igényt.

3. Ha az utazási ajánlat alapján az Utas által megrendelt szolgáltatással összefüggésben fakultatív program megrendelésére is lehetőség van, ezt az Utazásszervező - közreműködője útján - csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív program teljesítési helyén a teljesítés előre meghatározott feltételei adottak (pl.: elegendő a jelentkezők létszáma stb.). Ennek esetleges elmaradása esetén az Utas az Utazásszervezővel szemben követeléssel nem léphet fel. Az Utas köteles az utazások indulásának, a programok kezdetének időpontját és helyét betartani. Fentiek be nem tartásából eredő összes következmény és költség kizárólag az Utast terhelik.

4. Programjainkon a városnézések/tárlatvezetések során, azok minőségét emelve audioguide eszközök kerülhetnek igénybevételre, melyek használata saját felelősségre történik. A készülékek megrongálása vagy elvesztése esetén az Utas kártérítés fizetésére köteles.  

 

X. AZ UTAZÁSI CSOMAGGAL KAPCSOLATOS UTAZÁSI SZERZŐDÉS KÜLÖN RENDELKEZÉSEI

Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében az Utazásszervező felelős.

Az Utazásszervező az általa értékesített utazási csomagokra vonatkozó tájékoztatójában egyértelmű és pontos tájékoztatást nyújt az utazási szerződés formáján és tartalmán túlmenően a részvételi díjról, az utazási szerződés feltételeiről, valamint az alábbiakról:

a) az utazási szolgáltatások lényeges elemeiről, így különösen

aa) az úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás időtartama, időpontokkal megjelölve, valamint, ha a szállás is az utazási csomag részét képezi, a csomagba tartozó éjszakák számának a megjelölésével,

ab) a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja és ideje, közbenső megállók időtartama és helye, valamint a közlekedési csatlakozások,

ac) ha a pontos időpont nem került meghatározásra, az indulás és a visszaérkezés megközelítő időpontja,

ad) a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelölésével és lehetőség szerint a célország szabályai szerinti turisztikai osztályba sorolása,
ae) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési rend),

af) a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások,

ag) ha valamely utazási szolgáltatás csoportosan vehető igénybe, ennek megjelölése, valamint, ha előre megállapítható, a csoport létszámának megjelölése,

ah) ha az Utas szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe egyéb turisztikai szolgáltatásokat, annak megjelölése, hogy mely nyelven nyújtják az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat,

ai) annak megjelölése, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek számára, illetve az Utas kérésére tájékoztatás arról, hogy az ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás vagy üdülés,

b) az Utazásszervező, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az utazásközvetítő neve, címe, telefonszáma, valamint - ha rendelkezik ilyennel - e-mail-címe, valamint arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az Utassal szerződő fél utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségben jár-e el,

c) az utazási csomag teljes díja adókkal együtt, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve, ha ezek a költségek észszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölése, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az Utasnak kell viselnie,

d) a fizetési feltételek, ideértve azt az összeget vagy a díj százalékban megadott azon részét, amelyet előlegként kell befizetni, valamint a fennmaradó díj rendezésének ütemezését, illetve az Utas által fizetendő vagy biztosítandó pénzügyi biztosíték,

e) az a minimális Utaslétszám, amely az utazási szolgáltatás nyújtásának feltétele, valamint annak a határidőnek a megjelölése, amely alatt az Utazásszervező - az utazási szolgáltatás megkezdése előtt - a minimális Utaslétszám el nem érése esetén az utazási szerződést felmondhatja,

f) tájékoztatás az utazással érintett országok úti okmány- és vízumelőírásairól, ideértve a vízumkérelmek elbírálási idejének hozzávetőleges megjelölését, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást,

g) tájékoztatás az Utas felmondása esetén fennálló költségekről, illetve baleset, betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosításról,

h) az arra vonatkozó információ, hogy az Utas az utazási csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, vagy adott esetben az Utazásszervező részéről felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult felmondani a szerződést,

Az Utazásszervező fenntartja jogát, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen, hogy a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az Utassal igazolható módon közölje.

Az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötését követően az Utas által fizetendő teljes részvételi díj egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a szerződés az Utazásszervező e jogát kifejezetten fenntartja, valamint rendelkezik a díjengedményről és tartalmazza a díjmódosítás kiszámításának módját.

A díj emelésére kizárólag:

a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, kikötői illeték, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor.

Ha az (1) bekezdés szerinti díjemelés mértéke az Utas által fizetendő teljes díj nyolc százalékát meghaladja, az utazási csomag elemének jelentős megváltoztatására, nem teljesítésére vonatkozó rendelkezések az irányadók. A díj emelésére - annak mértékétől függetlenül - kizárólag akkor kerülhet sor, ha az Utazásszervező erről legkésőbb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utast.
A díjemelésről az Utazásszervező tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon tájékoztatja az Utast. Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződés díjemeléséről rendelkezik, az Utas díjengedményre is jogosult azon költségek tekintetében, amely az a)-c) pontjaiban foglalt költségeknek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt bekövetkező csökkenéséből ered. Díjengedmény esetén az Utazásszervező jogosult az Utasnak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket. Az Utas kérésére az Utazásszervezőnek e költségeket igazolnia kell. Az Utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt - a díjmódosítás kivételével - csak akkor módosíthatja egyoldalúan az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, ha

a) az Utazásszervező a szerződésben fenntartotta az erre vonatkozó jogát,

b) a változás nem jelentős, és

c) az Utazásszervező a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az Utast.

Ha az utazási csomag megkezdése előtt az Utazásszervező jelentősen megváltoztatja valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni a különleges igényeket, illetve az utazási csomag teljes díjának több mint nyolc százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, az Utas - az Utazásszervező által megadott észszerű határidőn belül - jogosult

a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy

b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

Ha az Utas felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, és az Utazásszervező másik utazási csomagot ajánl fel, elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot kell felajánlani.

Az Utazásszervező indokolatlan késedelem nélkül, világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az Utast
a) változtatásokról és az utazási csomag teljes díjára gyakorolt hatásról,

b) arról az észszerű határidőről, amelyen belül az Utasnak tájékoztatnia kell az Utazásszervezőt a döntéséről,

c) arról, hogy ha az Utas nem ad választ a megadott határidőn belül, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, valamint
d) a felajánlott másik utazási csomagról és annak díjáról.

Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést érintő (2) bekezdés szerinti módosítás vagy a (3) bekezdés szerint az Utazásszervező által felajánlott másik utazási csomag alacsonyabb minőségű vagy értékű utazási csomagot eredményez, az Utas megfelelő díjengedményre jogosult.

Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést a (2) bekezdés b) pontja alapján az Utas felmondja és nem fogad el másik utazási csomagot, az Utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az Utasnak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat. Az Utas a szerződés megszűnéséből eredő kára megtérítésére jogosult.

Az Utas az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést. Ha az Utas e bekezdés szerint felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetésére kötelezhető.

Az utazási csomag megkezdését megelőzően az Utas bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, - amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az Utas célállomásra való szállítását.

Az utazási csomagra vonatkozó szerződés e bekezdés szerinti felmondása esetén az Utas az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utasnak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az Utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az Utast:

aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,

ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

b) az Utazásszervező-t elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utast a szerződés felmondásáról.

Az Utazásszervező a fentieknek megfelelően megtéríti az Utas által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj bánatpénzzel csökkentett értékét, vagy pedig az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az Utas részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni.

Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, az Utazásszervező köteles az Utas részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint a szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására, ideértve azt is, amikor az Utast nem tudja a szerződésnek megfelelően visszajuttatni az indulási helyre.

Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározottnál, az Utazásszervező köteles az Utasnak megfelelő díjengedményt biztosítani. Az Utas kizárólag akkor Utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve, ha az Utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő. Ha a szerződésszegés az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges tartalmát érinti, és az Utazásszervező az Utas által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az Utas bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet. Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt elutasítja, az Utas akkor is jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha felmondási jogát nem gyakorolta.

Ha az utazási csomag az Utas szállítását is magában foglalja, az Utazásszervező haladéktalanul, az Utast terhelő többletköltség nélkül köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti közlekedési eszközzel gondoskodni az Utas hazaszállításáról.

Ha az Utas utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az Utazásszervező köteles Utasonként - szükség szerint - legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az Utasok jogairól szóló, az Utas visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó.

Az Utas díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha az Utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az Utasnak róható fel.

Az Utas kártérítésre jogosult az Utazásszervezőtől minden olyan kárért, amely az Utast a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri.
A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni.

Az Utas nem jogosult kártérítésre, ha az Utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az Utasnak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az Utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók az Utazásszervezőre is.

Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a 2008. évi XLVII. (Fttv.) törvény alapján a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a jogszabályban meghatározott jogsértések kapcsán, amennyiben a jogsértés fogyasztót érint. Az 1997. CLV. törvény (Fgytv.) értelmében egyéb szerződéses rendelkezések megsértése értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

Az Utazásszervező és Utas kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Általános Szerződéses Feltételekre a magyar polgári anyagi jog rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF, illetve az azzal összefüggésben megkötött utazási szerződéssel kapcsolatban felmerült jogi viták eldöntésére az általános jogszabályi rendelkezések szerinti hatásköre és illetékessége a magyar bíróságnak van.

 

XI. ÚTLEVÉL-, VÍZUM-, VÁM-, DEVIZA- ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI RENDELKEZÉSEK

Az érvényes útlevélért, ill. más úti okmányok meglétéért, továbbá az adott országra vonatkozó esetleges vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi, valamint a célországban való tartózkodásra vonatkozó rendelkezések betartásáért kizárólag az Utas felel, egyben köteles mindezekről az utazást megelőzően tájékozódni.

Az Utazásszervező az utazási szerződés megkötése során az Utas figyelmét felhívja a fenti rendelkezésekre.

Ha a rendelkezések be nem tartása vagy elutasított vízumkérelem miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal az útlemondási feltételeket lépnek életbe, ill. az Utas semmilyen igényt nem érvényesíthet az Utazásszervezővel szemben.

 

XII. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG, JOGVITÁK

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy igényeiket, vitás kérdéseiket békés úton, tárgyalások és egyeztetések útján, megegyezéssel rendezik. A szerződő felek vállalják, hogy Utas panasz/igény esetén, a végleges rendezéséig egyik fél sem fordul a médiához vagy a nyilvánossághoz.
Az Utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatban és a felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó, jogvita esetén a magyar állam bíróságai az illetékesek.

 

XIII. BIZTOSÍTÁSOK

1. Az Utazásszervező a jogszabályban előírt nemzetközi vagyoni biztosíték, valamint a hazautaztatás és kényszerű külföldön tartózkodás biztosításának tekintetében az Alfa Vienna Insurance Group Biztosítóval áll szerződéses viszonyban.

2. Az Utazásszervező programjaira az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg fakultatívan útlemondási biztosítás köthető, amelynek díja az adott biztosítási termék fajtájától és a részvételi díj értékének függvényében kerül megállapításra.

3. Az Utas útlemondási, valamint baleset-, betegség- és poggyász kárrendezési igényeit az adott biztosítóval szemben érvényesítheti.

4. Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás fakultatívan köthető az Utazásszervező honlapján, a közzétett biztosítási csomagok szerint.

5. Az Utas köteles az Utazásszervezőnél írásban bejelenteni az utazás lemondását. Az Utas tudomásul veszi továbbá, hogy utazásképtelenség esetén haladéktalanul köteles a Biztosítót telefonon értesíteni, valamint a kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó dokumentumokat (pl. orvosi iratok) a biztosítóhoz eljuttatni.

Útlemondás esetén az útlemondási biztosítás díja nem visszatérítendő.

6. Az utazás során az Utas maga gondoskodik poggyászának, egyéb értékeinek őrzéséről, felügyeletéről. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért teljeskörűen az Utas felel.

 

BIZTOSÍTÁSI ADATKÖZLŐ (stornó biztosítás kötése esetén nyomtatott betűkkel kitöltendő)

A helyszín/szálloda megnevezése:        ………………………………………………………….……………………………………………………………………
Az utazás időpontja:                           ………………………………………………………….……………………………………………………………………

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a JADRAN HOLIDAYS Kft. biztosítás-közvetítőtől a biztosítási szerződés megkötése előtt a Biztosító főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, felügyeleti hatóságának megjelölése), és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű termék biztosítási szerződési feltételeinek jellemzőiről - annak megkötése előtt - közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, annak tartalmát megismertem. Az utazási szerződés értelmében utasnak minősülő személyekre vonatkozóan utazásképtelenségre vonatkozó (stornó) biztosítási szerződés áll fenn a JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda és a Biztosító között.

Ezen szerződés értelmében az utazásképtelenségre vonatkozó (útlemondási) biztosítás kockázatviselése kiterjed az utazási szerződésben utasként megjelölt természetes személyek utazásképtelenségére, feltéve, hogy az utazási szerződésben feltüntetett utazási díj/biztosítási díj a foglalással egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került a JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda vagy megbízottja felé. Ebben az esetben a Biztosító kockázatviselése az utazásképtelenségre vonatkozóan az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg kezdődik meg.

Az utazási szerződés feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az utazási szerződés Szerződője nyilatkozik arról, hogy a biztosítási feltételeket megismerte, és az abban foglaltakat magára és az utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadja el.

A biztosítások szerződési feltételei és díjai megtekinthetők honlapunkon a Biztosítások cím alatt, valamint a Biztosító(k) weboldalán.

 

Utas neve:                          ………………………………………………………….……………………………………………………………………….......
Utas aláírása:                      ………………………………………………………….……………………………………………………………………….......

Szerződés dátuma:              ………………………………………………………….……………………………………………………………………….......

 

XIV. NYILATKOZAT

A hatályos többször módosított ÁFA-tv. 206. §-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.

A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező.

Utasnak, azaz megrendelőnek azt a személyt kell tekinteni, aki a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. A számlát az utas nevére kell kiállítani, ezért a számlán azt a személyt kell megrendelőként feltüntetni, aki az utazáson részt vesz. Amennyiben nem saját nevére/javára rendel (pl. céges számla), a szolgáltatás árára a mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) kell felszámítani, amit a céges megrendelő visszaigényelhet.

Ha végfelhasználói nyilatkozatban cégként nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást végfelhasználóként (azaz nem tovább értékesítésre) vásárolja, akkor a számla értékét nem kell ÁFÁ-val növelni.

Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan természetes és jogi személynek, aki utazásszervező szolgáltatásait igénybe veszi, nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem adóalanyként (Utasként) vagy adóalanyként, de saját nevére és javára (Utasként) vagy adóalanyként, de más nevére (nem Utasként) köti a szerződést.

 

NYILATKOZAT (kötelezően kitöltendő rész)

Alulírott, jelen szerződés aláírásával, az ÁFA tv. 206.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozom, hogy:

❏ a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként veszem igénybe (magánszemély)

❏ a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe (cégnévre való számlázás, a szolgáltatást Áfa nem terheli)

❏ a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként veszem igénybe (cégnévre való számlázás, de a cégtérítést kér az utastól, a teljes szolgáltatást + 27 % Áfa terheli).

Az utazást igénybe vevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozatot elmulasztja.


Az utazási szerződést, a megkötött biztosítások szabályzatait, a honlapon található fontos információkat, az utazási csomagra vonatkozó részletes tájékoztatást, megismertem, átvettem és az azokban foglaltakat magamra és az általam képviselt utastársaimra/személyekre nézve kötelezőnek elfogadom:


Kelt: ..………….. év,……………………………….. hónap, ............ nap. 


.................................................................................                                                                            
Utas aláírása 


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Alulírott ……………………………….............…………........................….., hozzájárulok ahhoz, hogy a JADRAN HOLIDAYS Kft. az általam megadott személyes adataimat kezelje a www.jadranholidays.hu oldalon közzétett adatkezelési tájékoztató alapján. Magam és Utastársaim nevében kijelentem, hogy a tájékoztatót megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy a JADRAN HOLIDAYS Kft. a személyes adataimat harmadik természetes és jogi személynek továbbíthatja belföldön és külföldön egyaránt, az utazási szerződés teljesítése érdekében.


Kelt: ..……………….. év,……………………………….. hónap, ............ nap. 


.................................................................................                                                                            
Utas aláírása